තවත් කො විඩ් ම ර ණ 160ක් මෙරටින් වාර්තාවෙයි, පිරිමි පුද්ගලයින් 87ක් සහ කාන්තාවන් 73ක් ඒ අතර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS