” අද සමාජයේ ඉන්නේ විවිධාකාර මනුස්සයෝ, ඇත්තටම අපිට ඕනේ සල්ලි වත් රූපය වත් නෙවෙයි ” ඉෂාරා අතුකෝරල – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS