ඉදිරියේදී රට දීර්ඝ කාලයක් වසා තැබීමට සිදුවූවහොත් රටේ සියළු දෙනා කැපකිරීම් කරන්න සූදානම් වන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS