” හිසේ සිට දෙපතුල තෙක් මම බ්‍රෑන්ඩ් බලලා තමයි අඳින්නේ” කෝටි ගණනාවක් වටින රේන්ජ් රෝවර් එකක් ගෙනාපු ත්‍රිකලා ධරණි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS