ඔන්න පොලිසියෙන් පැනලා දුවන්න දුවන්න – බම්බලපිටිය තට්ටු තුනේ ගොඩනැගිල්ලෙන් පැන්න පාසල් සිසුවා නිසා එළියට ආ රහස.. දවසට ලක්ෂ එකහමාරක් හොයන, ඔන්ලයින් ගණිකා ජා වා රමේ මහමොළකරුගේ පැටිකිරිය මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS