2020 වසරෙදි ඔහුගේ රැකියාව අහිමි වෙනවා, මේ වෙද්දි ඔහුගේ ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම කෝටි 50 ආසන්නයි – ජීවිතේ ගොඩදාගන්න මහා ලොකු දේවල් අවශ්‍ය නැ ති බව පසක් කළ මිනිසා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS