” ආදරේ කරන්න තෝරාගන්න ඕන දුර ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි ළඟ ඉන්න කෙනෙක් ” ෂෙරිල් ඩෙකර් කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS