මම ආදරේ කරන්නේ මන් ලං වෙන්නේ මට කැමති අයට විතරයි, කෙනෙක්ට මගේ හිත යන අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි, විවාහය තුළ ආදරයක් නැත්නම් පිටයන එක සාමාන්‍යයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS