“අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු, සංස්ථා සභාපතිවරු, බහුතරය අසාර්ථකයි” – ජනපති දුක කියයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS