උඹ වාහන වල නගින් නැ ති කොට වෙන කරන්න දේකුත් නෑ ලු කලුමාමට, මතු නිවන්පුරේ යන උඹටත් කලු මාමටත් දළදා හාමුදුරුවන්ගේ ආශ්‍රිර්වාදය ලැබෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS