” ඒකට නොසෑහෙන්න විවේචන එකතු කරලා තිබ්බා මොකද මම ඒ ස්ථානයට ගිහින් තිබුනෙ කළු පැහැති ඇඳුමකින් සැරසිලා” පියුමි ශ්‍රී නායක – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS