මේ ඉතින් කවීගේ එකම නංගීනේ.. අතුල අමායා එකම දියණියගේ 11 වැනි උපන්දින සාදයට එයත් ගිහින්.. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS