කතරගම දේවාලයේ පවුම් 38ක රන් තැටිය උස්සලා – අතුරුදහන් තැටිය වෙනුවට ව්‍යාජ තැටියක් තියලා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS