යොහානි සම්බන්ධයෙන් පළ වුණු වැරදි ඡායාරූපයක් එළියට – ප්‍රසිද්ධ පුවත්පතක් සමාව ඉල්ලයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS