කිරිපිටි පාලන මිල ඉ ව ත් කළොත් දේශීය කර්මාන්ත වලටත් සා ධා රණයක් ඉටුවේවි, පා ඩු ලබන කිරි කර්මාන්තය. – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS