“පාර දිගට සත්තු බඩගින්නේ උන්ට කන්න දෙයක් නෑ” – මිහිපිට දෙවියෙකු බඳු ලොරි රියදුරු – (ඡායාරූප) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS