සුබම සුබ වාසනාවන්ත උපන්දිනයක් වේවා මැණිකේ. සජිත බුවී වෙනුවෙන් එක්කළ ආදරණීය සටහන මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS