” ඔයාගේ දවසේ මට ඔයාව ලැබුණා, මගෙ මැණිකගෙ හිනාව විතරයි මට ඕන හැමදාමත්” ජනප්‍රිය නිළි සිනෙති අකිලාගේ සැමියා එක්කළ ආදරණීය සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS