ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගත් සාර්ථක තීරණ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS