“මම මෙතෙක් කලක් කළේ දඟකාර කෙළිලොල් චරිත මම දැන් එහෙම චරිත කරන්න ආසා නැහැ” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS