මම මගේ දෙමව්පියන්ට භ යා න ක දෙයක් කියන්න සුදානමින් හිටියා, අම්මේ තාත්තේ මම කෙනෙක්ට කැමතියි, ඒත් එයා කාන්තාවක් – රටක්ම කතාකළ සමලිංගික විවාහයක් පිටුපස වූ අතිශය පුදුම සහගත කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS