“කෑම පාලනය කලත් නැතත් මගේ ඇඟ නම් වතුර බිබී හිටියත් මහත් වෙනවා” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS