ප්‍රවේසම් වන්න, යැයි සඳහන් කර නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් ISIS සංවිධානයේ Whatsapp ගෲප් සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි අංශකළ හෙලිදරව්ව මෙන්න – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS