” සමහර පිරිමි ලමයි ඉන්නවා මට කැමැත්තෙන්, හැබැයි කවදාවත් එයාලා මගින් ආදරෙයිද කියලා අහන්නේ නැහැ ” යුරේනි නොෂිකා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS