” අවංකවම සුබ පැතුම් එකතු කළ අයටත් හැමදාමත් අහේතුව මාව විවේචනය කරන සර්වසම්පූර්ණ අයටත් ස්තූතියි” දනුක සමගින් විවාහවු පියුමි කියන කතාව – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS