” මට කරාටේ කරලා පෙන්නන්න කියල සමහරු කියනවා, මම පොඩි වැඩක් දෙකක් දාලා පෙන්නනවා” පාරදිගේ ආන්‍යා දේශානී නෙහාරා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS