දරුවන්ගේ වැඩකටයුතුවලදී අම්මා තාත්තා ඉන්න එපායැ, එලෙව්වාට එයාගේ හිත හොඳ හින්දා ගෙදරට ගන්නවා – ගයාත්‍රි ඩයස් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS