මම මගේ පපුව ඔපරේෂන් එකකින් හැදුවා. එහෙම සජරි කරපු ලිස්ට් එකක්ම ලංකාවෙ ඉන්නවා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS