“අප්‍රේල් මාසය වන විට ජනතාවට කන්න දෙයක් නැති වේවි” – මහාචාර්යවරිය අනතුරු අඟවයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS