“තනතුරු අතහැරලා යන්න අපි සූදානම්” – රාජ්‍ය ඇමති නිමල් ලන්සා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS