දෙසැම්බර් 31 වනදා පමණක් බිලියන 6.5ක මුදල් අච්චු ගහලා – වසරක් තුල බිලියන 678 ක් ! – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS