ඊයේත් කොවිඩ් ආසාදිත ම’රණ 66ක් – පිරිමි 41ක් සහ කාන්තාවන් 25ක් ඒ අතර – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS