” මම නිදාගන්නවා ගොඩක් අඩුයි වැඩක් තියෙනවා නම් මම මුල්තැන දෙන්නේ ඒ වැඩේට ” ජනප්‍රිය නිළි දිනිති වල්ගමගේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS