“විවාහයක් ගැන හීනයක්වත් දකින්නේ නෑ” – ඩිලුක්ෂි කවින්ද්‍යා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS