පෙම්වතා සමග ඇවිත් තාවකාලික නිවසක ජීවත් වූ එක්දරු මව නිවස තුළ මියගිහින් – පෙම්වතා අතුරුදන් – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS