විවාහ මංගල උත්සව පැවැත්වීමේ නීතිය තවත් මාස 2කින් කල් යයි, පොදු ප්‍රවාහනයටත් තවදුරටත් සීමා? – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS