අරලියගහා මන්දිරයේ පළමු විවාහය ගත් චතුර සේනාරත්න සුරූපී බිරිඳ සමගින් දැන් ගෙවන ජිවිතේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS