චාමර රණවකට සුදු හාමිනේ එපා වෙලා සුදු මැණිකෙට හිත ගියාද..? – චාමරගේ ළඟින් ඉඳන් දැවටෙන අලුත් සුදු මැණික කවුද..? – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS