” ඔනෙලි බොරු සෝබන නැති පොළවේ පය ගහලා ජීවත වෙන කෙල්ලෙක්, ඒ වුණත් ඔනෙලි මගේ හොඳ යාළුවෙක් විතරයි” සංගීත් සතරසිංහ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS