ඇවිදින්න බැ රි කට්ටිය කියන්නෙ සර්, යද්දි යනවා අල්ලගෙන බෙහෙත් විද්දට පස්සේ – හො ර පාරේ ද රු ව න් ට ෆයිසර් දුන්නු හැටි, විදින්න ආවේ කම්බි වැටත් පැනලා – දෙන්නෙකුට වැඩ වරදියි – වීඩියෝ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS