තරුණ කාලයේ කරපු සෙල්ලං දැන් කරන්නෙ නෑ. එයාලා දැන් බැඳලා, මිනිස්සු එක්ක රණ්ඩුවෙන්නෙ නෑ – යෝෂිතගෙන් කනේ පහරක් වැදුනා කීව ඉරාජ් කියන කතාව (වීඩියෝ) – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS