2021 ජූලි මාසය වෙද්දි තේ අපනයන ආදායම රුපියල් බිලියන 150ක්, බා ධ ක මැද සැලැස්මක් ඇතුව වැඩ කරන අපේ ජනාධිපතිතුමාට පුලුවන් වෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS