රජකම එපා කියා ජපානයේ රජ කුමරිය පාසල් පෙම්වතා සමඟ විවාහ වෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS