කොල්ලෝ වෂි කරගත් හිරු නිවේදිකා සජීගේ ඡායාරුපයට ශනුද්‍රි ඇඩෙන්නම කියපු දේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS