එක රටක් එක නීතියක් හදන යතුර ගලගොඩඅත්තේ ඥා ණ සා ර හිමිට දෙයි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS