“ප්‍රභාකරන් හිටියා නම් ආණ්ඩුව ප්‍රභාකරන්ගෙනුත් ඩොලර් ණයක් ගන්නවා” – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS