” මම මගේ ටාගට් කම්ප්ලීට් කළා, මට කතා කියන අය තාම එක තැන” සුරූපී ගුවන් සේවිකා දිනිති වල්ගමගේ – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS