සිරස සුපර් ස්ටාර් කිරුළ හිමි කරගත් ජනප්‍රිය ගායිකා ශානිකා මධුමාලි විවාහ ගිවිස ගනියි – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS