” බබා ලැබිලා ගෙදර ආවාම බබාව පිළිගන්න දහසකුත් අය හිටියාට අම්මට ඇනුම් පද කියන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද” දිනක්ෂි එක්කළ අමුතු සටහන – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS