” දවසක විවාහ වෙනවා නම් ඒ කෙනා මේ වගේ වෙන්න ඕනේ කියලා ඇඳුනු රූපයක් මට තිබුණා” ජනප්‍රිය නිළි තිසුරි යුවනිකා – Sri Lanka’s Leading Daily News & Gossip Website
LATESTNEWS